Contact Us

You can contact Tai Duong at:

Email:  [email protected]
Twitter:   @HeyTaiZen

Anh làm tiền từ mua/bán tiền mã hóa, cổ phiếu, và trái phiếu.

Anh đã biết cách làm tiền và anh không cần phải xin tiền em hoặc yêu cầu em gửi tiền hay tiền mã hóa cho anh.

Nếu ai đó liên hệ với em và tự xưng là “Tai Duong” hoặc “Tai Zen”, em nên yêu cầu họ gọi điện video cho em xác thực anh ấy là anh Tài để em  không bị lừa đảo.