Làm Thế Nào Để Xây Dựng Một Kinh Doanh Từ Bàn Tay Trắng

Trước khi em xây dựng một doanh nghiệp để kiếm tiền, em cần phải hiểu những phần quan trọng của một doanh nghiệp.

Trong video này, anh sẽ chỉ cho em từng phần của một hệ thống kinh doanh tốt.

Lý do tại sao anh chia sẻ điều này với em là bởi vì hầu hết mọi người xây dựng một doanh nghiệp và không biết nơi mà khách hàng của họ đến từ, làm thế nào để có được khách hàng, hoặc làm thế nào để bán sản phẩm hay dịch vụ cho khách hàng.

Anh không khuyến khích em xây dựng một doanh nghiệp nếu em không có một giáo viên kinh doanh có kinh nghiệm.

Xây dựng một doanh nghiệp không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.

Ở Mỹ, hơn 90% của các doanh nghiệp mới sẽ thất bại trong năm đầu tiên!

Nếu em không biết làm thế nào để xây dựng một doanh nghiệp, hơn xác suất của sự thất bại là rất cao.

Thay vào đó, anh khuyến cáo rằng em tìm một công ty trẻ, đang phát triển ít nhất 50% mỗi năm và làm việc với họ để có được kinh nghiệm làm thế nào để xây dựng một doanh nghiệp.

Một khi em hiểu và đạt được một số kinh nghiệm về các doanh nghiệp hoạt động như thế nào, sau đó em có thể bắt đầu cố gắng xây dựng một doanh nghiệp.

Anh hy vọng video ngắn này cung cấp cho em một sự hiểu biết tốt hơn về hệ thống kinh doanh.

=============================================================

Before you can build a business to make money, you need to understand the essential parts of a business.

In this video, I will show you each part of a good business system.

The reason why I am sharing this with you is because most people build a business and do not know where their customers are coming from, how to get customers, or how to sell products or services to a customer.

I do not recommend you try to build a business if you do not have an experienced business teacher.

Building a business is not an easy task.

In America, over 90% of new businesses will fail in the first year!

If you do not know how to build a business, than the probability of failure is extremely high.

Instead, I recommend that you find a young company that is growing at least 50% per year and work with them to gain experience on how to build a business.

Once you understand and gain some experience on how businesses operate, then you can start trying to build a business.

I hopes this short video gives you a better understanding about business systems.