Tại Sao 90% Các Doanh Nghiệp Thất Bại Trong Năm Đầu Tiên

Trong video này, anh muốn dạy em làm thế nào để xây dựng một hệ thống kinh doanh từ một bàn tay trắng.

Xây dựng một doanh nghiệp không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.

Ở Mỹ, hơn 90% của doanh nghiệp mới sẽ thất bại trong năm đầu tiên.

Trong số 10% còn lại, trên 90% sẽ thất bại trong vòng 3-5 năm.

Vì vậy, chỉ có 1 trong 100 doanh nghiệp sẽ tồn tại sau 5 năm!

Trong video này, anh sẽ giải thích lý do tại sao 99% của doanh nghiệp sẽ thất bại trong 5 năm và dạy cho em làm thế nào để tránh nó.

=====================================================================

In this video, I want to teach you how to build a business system from a nothing.

Building a business is not an easy task.

In America, over 90% of new business will fail in the first year.

Out of the remaining 10%, over 90% will fail within 3-5 years.

So only 1 in 100 business will survive after 5 years!

In this video, I will explain why 99% of business will fail in 5 years and teach you how to avoid it.