4 Câu Hỏi Tiếp Thị Em Phải Trả Lời Trước Khi Bắt Đầu Một Doanh Nghiệp

Mục Đích Của Em Bắt Đầu
Một Doanh Nghiệp Là Gì?

Nhiều người bắt đầu một doanh nghiệp vì những lý do sai lầm.

Một số người muốn bắt đầu một doanh nghiệp để kiếm tiền.

Một số người bắt đầu một doanh nghiệp vì họ muốn làm một ông chủ và không muốn làm việc cho người khác.

Một số người bắt đầu một kinh doanh bởi vì họ nghĩ rằng họ có thể nấu một bát phở, sửa một chiếc xe tốt hơn, hoặc bán một sản phẩm hay dịch vụ rẻ hơn.

Đây là tất cả những lý do sai lầm để bắt đầu một doanh nghiệp bởi vì nó là tập trung vào “EM”, sản phẩm “CỦA EM” dịch vụ “CỦA EM”!

Nó là không tập trung vào người “khách hàng“!

Nếu em bắt đầu một doanh nghiệp vì những lý do anh chỉ đề cập ở trên, sau đó em sẽ thất bại và không làm ra tiền.

Mục đích của bất kỳ doanh nghiệp nào là để “sửa chữa” hoặc “giải quyết” một vấn đề cho một người khách hàng.

Nếu em bắt đầu một doanh nghiệp và tập trung vào “loại bỏ” một vấn đề rất lớn và cảm xúc cho một khách hàng, em sẽ có một xác suất cao hơn cho sự thành công.

Có 4 câu hỏi mà em phải trả lời trước khi em nghĩ về việc bắt đầu một doanh nghiệp.

4 Câu Hỏi Tiếp Thị
Em Phải Trả Lời Trước Khi
Bắt Đầu Một Doanh Nghiệp

4 câu hỏi tiếp thị, bạn phải trả lời trước khi bắt đầu một doanh nghiệp.

Có 4 câu hỏi rất quan trọng tôi luôn luôn tự hỏi mình trước khi tôi nghĩ về việc bắt đầu một doanh nghiệp.

4 câu hỏi này sẽ giúp bạn xác định nếu có một “thị trường” cho sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn và nếu có một tiềm năng để tạo ra một khoản tiền lớn.

Tôi đã học được 4 câu hỏi tiếp thị mạnh mẽ từ Sifu kinh doanh của tôi, Eben Pagan, và nó đã giúp tôi giảm “nguy cơ” bắt đầu một doanh nghiệp.

Dưới đây là 4 câu hỏi tiếp thị, bạn phải tự hỏi mình trước khi bắt đầu một doanh nghiệp:

Câu Hỏi Tiếp Thị #1

Khách hàng của mình
hiện đang có rất nhiều ĐAU ĐON
không hợp lý và CẢM XÚC, SỢ HÃI
hoặc nỗi Thống Khổ?

Hãy nhớ rằng, những người “mua” bởi vì “cảm xúc” không phải vì “luận lý“.

Em không bao giờ nên cố gắng bán một sản phẩm hoặc dịch vụ cho khách hàng của em dựa trên “luận lý”.

Đây là một điều sai lầm mà rất nhiều doanh nghiệp làm cho.

Nói cách khác, em dễ dàng hơn bán đồ ăn cho một khách hàng chết đói so với một khách hàng đó là không đói.

Đừng lãng phí thời gian để bán đồ ăn cho một người mà không đói!

Câu Hỏi Tiếp Thị #2

Khách hàng của mình
TÍCH CỰC TÌM KIẾM
một giải pháp?

Một khi em xác định rằng khách hàng của em có một vấn đề “cảm xúc”, họ muốn giải quyết, sau đó em phải tìm ra nếu khách hàng của em là “tích cực” tìm kiếm một giải pháp.

Nếu khách hàng của em là “đói” nhưng ông không tìm kiếm thức ăn, sau đó em không có thể bán bất kỳ thực phẩm.

Nói cách khác, nếu khách hàng của em nói rằng ông đang đói nhưng ông không rời khỏi nhà để tìm kiếm thức ăn sau đó nó sẽ rất khó cho em để bán cho ông.

Vì vậy, điều quan trọng mà khách hàng của em không chỉ là “suy nghĩ” hoặc “nói chuyện” về một giải pháp tích cực tìm kiếm một giải pháp.

Câu Hỏi Tiếp Thị #3

Khách hàng của mình
có MỘT VÀI sự lựa chọn hay
rằng ông chỉ “TIN” rằng
ông có ít sự lựa chọn?

Nếu khách hàng của em đang đói, nhưng có nhiều nơi trong đó ông có thể có được thức ăn, sau đó ông không cần phải mua thực phẩm của em.

Tuy nhiên, nếu khách hàng không có hoặc “tin rằng” ông không có nhiều lựa chọn để mua thức ăn, sau đó ông sẽ buộc phải mua thực phẩm từ em.

Cho dù khách hàng “niềm tin” là đúng sự thật hoặc không đúng sự thật không quan trọng.

Nếu khách hàng “không tin”, ông có bất kỳ tùy chọn để mua thức ăn sau đó ông là đúng.

Nếu khách hàng “tin rằng” ông có nhiều lựa chọn để mua thức ăn, ông vẫn còn đúng.

“Niềm tin” của khách hàng là thực tế, nó không quan trọng nếu “niềm tin” của ông là có thật hay chỉ là một tưởng tượng, nó vẫn sẽ sản xuất các kết quả tương tự.

Câu Hỏi Tiếp Thị #4

Có ít nhất MỘT người
trong 1,000 người
TÍCH CỰC TÌM KIẾM
một giải pháp cho vấn đề
này NGAY BÂY GIỜ?

Em có thể có một sản phẩm hay dịch vụ và tất cả mọi người trong thế giới mà có vấn đề em đang cố gắng để giải quyết, có thể mua hàng của em nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ kiếm được nhiều tiền.

Tại sao?

Bởi vì nếu không có “đủ” những người trong thị trường của em để mua sản phẩm hoặc dịch vụ của em, sau đó em sẽ không có khả năng để làm tiền như em muốn.

Nói cách khác, nếu em muốn làm cho một triệu đô la và em có một sản phẩm mà bán cho $1, nhưng em không có 1,000,000 khách hàng mua sản phẩm của em, sau đó em sẽ không có thể làm cho một triệu đô la.

Một số người thất bại trong kinh doanh đơn giản chỉ vì họ đã chọn một thị trường là quá nhỏ để làm cho rất nhiều tiền.

Làm Thế Nào Để Thành Công
Trong Kinh Doanh
Trước Khi Em Bắt Đầu

Nếu em dành thời gian để trả lời 4 câu hỏi tiếp thị ở trên, em sẽ tăng đáng kể cơ hội thành công của em khi em bắt đầu kinh doanh của em.

Không bao giờ bắt đầu một công việc kinh doanh bởi vì em nghĩ rằng đó là một “ý tưởng tốt” hoặc bởi vì em “thích” các sản phẩm mà em đã tạo ra.

Nếu em bắt đầu kinh doanh bởi vì em nghĩ rằng nó là một “ý tưởng tốt” hoặc bởi vì em đang “yêu mến” với sản phẩm của em, sau đó em có sẽ thất bại.

Luôn luôn làm nghiên cứu đầu tiên để em biết chắc chắn rằng có một phong phú “mong muốn” cho sản phẩm hoặc dịch vụ của em và có những khách hàng đủ để em có thể kiếm được nhiều tiền trước khi em bắt đầu kinh doanh của em.

Nếu em dành thời gian để làm một số nghiên cứu thị trường cẩn thận trong đầu, em sẽ tiết kiệm một lượng lớn thời gian và tiền bạc trước khi em bắt đầu kinh doanh của em.
==================================================

What is the purpose of starting a business?

Many people start a business for the wrong reasons.

Some people want to start a business to make money.

Some people start a business because they want to make a boss and do not want to work for someone else.

Some people start a business because they think they can cook a better bowl of pho, fix a car better, or sell a cheaper product or service.

These are all the wrong reasons to start a business because it is focused on “YOU”, “YOUR” product or “YOUR” service!

It is NOT focused on the “customer“!

If you start a business for the reasons I just mentioned above, then you will fail and not make money.

The purpose of any business is to “fix” or “solve” a problem for a customer.

If you start a business and focus on “eliminating” a very big and emotional problem for a customer, you will have a higher probability for success.

There are 4 questions you must answer before you think about starting a business.

4 Marketing Questions You Must Answer Before Starting A Business.

There are 4 very important questions I always ask myself before I think about starting a business.

These 4 questions will help you determine if there is a “market” for your product or service and if there is a potential to make a large sum of money.

I learned these 4 powerful marketing questions from my business sifu, Eben Pagan, and it has helped me to reduce the “risk” of starting a business.

Here are the 4 marketing questions you must ask yourself before starting a business:

1. Is my customer currently having a lot of IRRATIONAL and EMOTIONAL PAIN, FEAR or ANGUISH?

Remember, people “buy” because of “emotions” not because of “logic“.

You should never try to sell a product or service to your customer based on “logic”.

This is a common mistake that a lot of businesses make.

In other words, it easier to sell food to a starving customer then to a customer that is not hungry.

Do not waste time selling food to someone that is not hungry!

2. Is my customer ACTIVELY LOOKING for a solution?

Once you determine that your customer has an “emotional” problem they want to solve, then you have to find out if your customer is “actively” looking for a solution.

If your customer is “hungry” but he is NOT looking for food, then you can not sell him any food.

In other words, if your customer says he is hungry but he does not leave the house to search for food then it will be very hard for you to sell to him.

Therefore, it’s important that your customer is not just “thinking” or “talking” about a solution but actively looking for a solution.

3. Does my customer have a FEW choices or does he “BELIEVE” that he has a few choices?

If your customer is hungry but has many many places in which he can obtain food, then he does not need to buy your food.

However, if the customer does not have or “believes” he does not have a lot of options to buy food, then he will be forced to buy food from you.

Whether the customer’s “beliefs” are true or not true does not matter.

If the customer “does not believe” he has any options to buy food then he is right.

If the customer “believes” he has many options to buy food, he is still right.

The customer’s “beliefs” are his reality so it does not matter if his “beliefs” are real or just a fantasy, it will still produce the same results.

4. Are there at least ONE person out of 1,000 people ACTIVELY LOOKING for a solution to this problem RIGHT NOW?

You can have a great product or service and everybody in the world that has the problem you are trying to solve can buy from you but that does not mean you will make a lot of money.

Why?

Because if there are not “enough” people in your market to buy your product or service, then you will not be able to make the money you want.

In other words, if you want to make a million dollars and you have a product that costs $1 but you do not have one million customers to buy your product, then you will not be able to make a million dollars.

Some people fail in business simply because they chose a market that is too small to make any money.

How To Succeed In Business Before You Start

If you take the time to answer the 4 marketing questions above, you will dramatically increase your chance of success when you start your business.

Never start a business because you think it is a “good idea” or because you “like” the product that you have created.

If you start a business because you think it is a “good idea” or because you are “in love” with your product, then you will likely fail.

Always do your research first so that you know for sure that there is an abundant “demand” for your product or service and that there are enough customers for you to make a lot of money before you start your business.

If you take the time to do some careful market research in the beginning, you will save a tremendous amount of time and money before you start your business.